การตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.