การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้มอบหมายให้ นางขนิษฐาน เผ่าม่วง นางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ และนายวิทวัส เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ในการนี้ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขอขอบพระคุณ สำหรับข้อเสนอแนะและกำลังใจที่ได้มอบให้นั้น

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.