Return to การเรียนการสอนออนไลน์

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935