กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ให้คณะครูและนักเรียนแกนนำ “กลุ่มจิตอาสาวัยใส” โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไปเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนมวัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ ยังได้นำตัวอย่างโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน และโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนไปเป็นแบบอย่าง เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม ระหว่างนักเรียน คุณครู และโรงเรียน ในการที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและบุคลากร เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.