Return to กิจกรรม

กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต

1 ping

  1. […] เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต ขึ้น  ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม Open House ,ปัจฉิมนเทศ ,ศิษย์-ลูก  ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2557  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ชื่นชมความสามารถของบุตรหลานในการแสดงออกด้าน ๆ ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ชมเป็นจำนวนมาก    คลิ๊กชมภาพ […]

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.