ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565 (อยู่ด้านล่าง)

จดหมายข่าว : การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จดหมายข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2563

จดหมายข่าว : การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

จดหมายข่าว : การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563

จดหมายข่าว : การติดตามและประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

จดหมายข่าว : การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

จดหมายข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563

จดหมายข่าว : การตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

จดหมายข่าว : การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จดหมายข่าว : การอบรมธรรมะเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม

จดหมายข่าว : วันไหว้ครู ประจำปี 2563

จดหมายข่าว : การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

จดหมายข่าว : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1:ประชุมชี้แจงนักศึกษาฝึกประสบการณ์และสังเกตการสอน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2:งานวันครู ประปี 2565 (ระดับเขตพื้นที่)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3:วันครู 2565 "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต"

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.6 (รอบ2)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8:นักเรียนเข้ารับรางวัลดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.1

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10:ตรุษจีน 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11:การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 12:จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จดหมายข่าว ฉบับที่ 14:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.6 (รอบ3)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 15:การสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 16:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.4

จดหมายข่าว ฉบับที่ 17:การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 18:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จดหมายข่าว ฉบับที่ 19:ประชุมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุรภาพระดับห้องเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 20:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.5

จดหมายข่าว ฉบับที่ 21:คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 22:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จดหมายข่าว ฉบับที่ 23:ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR

จดหมายข่าว ฉบับที่ 24:คณะทำงานเพื่อติดตามและสะท้อนความคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 25:การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 27:ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 28:ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 29:การประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) นักเรียนชั้น ป.3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 30:พิธีมอบวุฒิบัตร "สร้างสรรค์คุณค่า สู่บัณฑิต" ปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 31:การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 32:การประเมินสัมฤทธิผลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

จดหมายข่าว ฉบับที่ 33:ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 34:การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 35:สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท) ประจำปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 36:ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 37:การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ALTC

จดหมายข่าว ฉบับที่ 38:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 39:โครงการอบรมเชิลปฏิบัติการ"การสร้างคลิปวิดีโอเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน"

จดหมายข่าว ฉบับที่ 40:เปิดจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/65 รูปแบบ ON-SITE

จดหมายข่าว ฉบับที่ 41:โรงเรียนนำร่องการประเมินคุรภาพระดับห้องเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 42:สอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท

จดหมายข่าว ฉบับที่ 44:พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 45:ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตร
สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 46:จิตอาสา-ทาสีขาวแดงทางเท้า

จดหมายข่าว ฉบับที่ 47:ผู้บริหารพบเพื่อนครูโรงเรียนในท้องที่อำเภอลาดยาว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 48:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 49:พิธีสักการะ พระประจำโรงเรียน พระภูมิ เจ้าที่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 50:มอบเกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 51:เครื่องดื่ม MILO กีฬาคือครูชีวิต

จดหมายข่าว ฉบับที่ 52:การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 53:ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 54:พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 55:พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (ผอ.สพป.นว.2 เป็นประธานพิธีเปิด)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 56:การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จดหมายข่าว ฉบับที่ 58:สพป.นว.2 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 59:มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 60:สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูคุณค่าภาษาไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 61:กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 62:โครงการพระธรรมฑูต ปฏิบัติการ สายที่ 3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 63:การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 64:พิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย(ออนไลน์)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 65:การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 66:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จดหมายข่าว ฉบับที่ 67 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข

จดหมายข่าว ฉบับที่ 68 : อำเภออนามัยเจริญพันธุ์

จดหมายข่าว ฉบับที่ 69 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565