นิสิตหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา เข้าฝึกงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข และนางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ  ได้เตรียมต้อนรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัย   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าฝึกงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.