Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้นอนุบาล

ชื่อ-สกุล : นางสิรดา สร้อยศรี

หัวหน้าสายชั้น อนุบาล

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางศรินดา บุตรแสง

รองหัวหน้าสายชั้นอนุบาล

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา คบ.การศึกษาปฐมวัย

คม.การบริหารการศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางสาวอารีรักษ์ รักษ์ธัญการ

หัวหน้าสายชั้น อนุบาล

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวลัดดา ชาญธัญกรรม

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางวันทนา สง่าเนตร

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางพัฒนี นิยมกุล

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ