Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.1

ชื่อ-สกุล:นายคำดี ขุนดารา

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์

คม.การบริหารการศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางลฎาภา กลิ่นด้วง

รองหัวหน้าสายชั้น:ประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล:น.ส.รัตนา ด่านตระกูลหิรัญ

วิทยฐานะ:ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวภารดี ชัยศิริ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ -สกุล : นางสุดตา ยาสุทธิ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล:นางกัญรินทร์ จินานิกร

วิทยฐานะ:ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นายสมกิจ น้อยคำมูล

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวภาวินี เขม้นกิจ

ครูผู้ช่วย

ชื่อ-สกุล : นางสาวเอมวิกา ดีประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(ภาษาจีน)