Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.1

ชื่อ-สกุล:นายคำดี ขุนดารา

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์

คม.การบริหารการศึกษา

ชื่อ-สกุล: นางสมพงษ์ สนธิพัก

รองหัวหน้าสายชั้น:ประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางพรรณอร พำนัก

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางมันทนา ธิมา

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวภารดี ชัยศิริ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางกัญรินทร์ จินานิกร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ -สกุล : นางสุดตา ยาสุทธิ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ-สกุล : นายสมกิจ น้อยคำมูล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ-สกุล : นางสาวเอมวิกา ดีประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(ภาษาจีน)