Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.2

ชื่อ-สกุล : นางอนงค์ ประไพวัลย์

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : คบ.การประถมศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางสุภาพร ทาระการ

รองหัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางนงคราญ นิยมวงษ์

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางวาริฉัตร พิลึก

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางอารีย์ สีมาขจร

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสยาม คาวิน

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางปราณี เนินพลับ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางรวีวรรณ จินเตาหลี

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ