Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.2

ชื่อ-สกุล : นางวาริฉัตร พิลึก

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวปัญทิพย์ เพียราชโยธา

รองหัวหน้าสายชั้น:ประถมศึกษาปีที่ 2

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสุภาพร ทาระการ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางอารีย์ สีมาขจร

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสยาม คาวิน

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล:นางสาวปนัดดา ดวงประเสริฐ

วิทยฐานะ: ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล:นางวิไลลักษณ์ ฤทธิ์เทพ

ครูอัตราจ้าง