Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.3

ชื่อ-สกุล : นางจินดา ชาญธัญกรณ์

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : คบ.การศึกษาปฐมวัย

ชื่อ-สกุล : นางคนึง ประกอบเพชร

รองหัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางลักขณา นิเทศธัญกิจ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางอรวรรณ พัฒนศิริ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางจำลักษณ์ คำแผลง

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวมยุรา เรืองฉาย

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวชนิตา แก่งอินทร์

ครูผู้ช่วย

ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา บุญแสงทอง

ครูอัตราจ้าง