Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.3

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรวรรณ พัฒนศิริ

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุทธญาณ์ อินทวัน

รองหัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางจำลักษณ์ คำแผลง

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรม

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวมยุรา เรืองฉาย

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล:นางสาวกุลยา พงศ์ภานุกุล

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวชนิตา แก่งอินทร์

ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา บุญแสงทอง

ครูอัตราจ้าง