Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.4

ชื่อ-สกุล : นางณฐพรรณ อยู่ยงค์

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางปราณี สังข์ทอง

รองหัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร เทียนสันต์

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรวดี ฉิมพลีพรรณ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางลัดดาวัลย์ คำพร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุปราณี กิ่งนาค

ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวสาธิยา จันทเภา

ครูผู้ช่วย