Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.4

ชื่อ-สกุล : นางลัดดาวัลย์ คำพร

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุปราณี กิ่งนาค

รองหัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางณฐพรรณ อยู่ยงค์

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นายภาคย์ ทองขาว

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาววันวิสา พุ่มทรัพย์

ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม

ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวเพ็ญประภา แซ่ม้า

ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวจินตนา วัฒนวิกย์กรรม

ครูภาษาอังกฤษ