Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.5

ชื่อ-สกุล :นางชุติมา เกษสุภะ

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์

คม.การบริหารการศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางสาวทิวาพร เรือนไทย

รองหัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5

ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสุภมาส ทวีผล

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทอง

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นายพรชัย สุภาตา

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศรี เกษรพรม

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางโศรดา ศรีเดช

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางธินรา อู๋สูงเนิน

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม

ครูผู้ช่วย

ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ ขันบุญ

ครูภาษาอังกฤษ