Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.5

ชื่อ-สกุล :นางชุติมา เกษสุภะ

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์

คม.การบริหารการศึกษา

ชื่อ-สกุล : นางโศรดา ศรีเดช

รองหัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5

ครู คศ.3

ชื่อ-สกุล : นายพรชัย สุภาตา

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศรี เกษรพรม

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัฐนันท์ อยู่สุข

วิทยฐานะ : ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิวพร เชื้อกสิการ

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชนก โสอิน

ครูผู้ช่วย

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ บุญยัง

ครูผู้ช่วย