Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.6

ชื่อ-สกุล : นางเกษร เทศนา

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : คบ.การประถมศึกษา

ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ คำพร

รองหัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริรักษ์ สายเพ็ชร์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุมาพร โสรส

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.อิศรา อาจบำรุง

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางปวีณา พานิช

ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวเกสรา สิทธิโอด

ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นายเจษฎา เอี่ยมสงคราม

ครู คศ.1