Return to บุคลากรโรงเรียน

คุณครูสายชั้น ป.6

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.หญิงอิศรา อาจบำรุง

หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นายเจษฎา เอี่ยมสงคราม

รองหัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6

ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริรักษ์ สายเพ็ชร์

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุมาพร โสรส

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ คำพร

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางปวีณา พานิช

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวเกสรา สิทธิโอด

ครู คศ.1

ชื่อ-สกุล : นางสาวสาธิยา จันทเภา

ครู คศ.1