ประกันคุณภาพภายใน

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานประจำปี พ.ศ.2560

รายงานประจำปี พ.ศ.2561

รายงานประจำปี พ.ศ.2562

กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย พ.ศ.2560

กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย พ.ศ.2561

กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย พ.ศ.2562

ติดตามผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2560

ติดตามผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2561

ติดตามผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562

ระบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว