ประกาศผลสอบของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้นอนุบาล 2อนุบาล 2/1อนุบาล 2/2อนุบาล 2/3
ชั้นอนุบาล 3อนุบาล 3/1อนุบาล 3/2อนุบาล 3/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ป.1/1.1/2ป.1/3ป.1/4ป.1/5ป.1/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ป.2/1ป.2/2ป.2/3ป.2/4ป.2/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ป.3/1ป.3/2ป.3/3ป.3/4ป.3/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ป.4/1ป.4/2ป.4/3ป.4/4ป.4/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ป.5/1ป.5/2ป.5/3ป.5/4ป.5/5

****คลิ๊กที่ชั้นของนักเรียน****