Return to ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

        ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ๑๕๔ หมู่ ๕ ถนนลาดยาว – เขาชนกัน ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  ๖๐๑๕๐    Website: www.anubanlatyao.ac.th    สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

ตราประจำโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

         ตราประจำโรงเรียนอนุบาลเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู  ล้อมรอบด้วยตัวอักษร  “อ” แสดงความหมาย ดังนี้ ?ดอกบัวสีชมพู? เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจนปัจจุบันเปรียบได้กับเด็กทุกคนที่เป็นทรัพยากรที่มีค่า สัญลักษณ์ “อ” หมายถึง โรงเรียนอนุบาล ที่จะทำหน้าที่ดูแล โอบอุ้ม ช่วยเหลือ สนับสนุนนักเรียนที่มีค่าทุกๆ คน ให้เจริญเติบโต งดงาม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและสืบทอดสังคมดีงามสืบไป

ตราประจำโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

สีประจำโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  “ขาว-แดง”

ขาว            หมายถึง      ความบริสุทธิ์

แดง             หมายถึง      ความผูกพันมั่นเกลียวดุจสายเลือดเดียวกัน

ขาว  แดง   หมายถึง      นักเรียนอนุบาลที่มีความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ขาวสะอาดสะอาดพร้อมที่จะได้รับการศึกษา เรียนรู้ และ มีความผูกพันมั่นเกลียวดุจสายเลือดเดียวกัน