Return to ข้อมูลพื้นฐาน

คำขวัญโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้กำหนดคำขวัญของโรงเรียน ไว้ว่า” คำขวัญ วินัยดี มีน้ำใจ ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม “