Return to ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้กำหนดพันธกิจของโรงเรียน ดังนี้

1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

2. ประสานองค์กรและชุมชน เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาน 

3. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชาญฉลาดและต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน