Return to ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

        จากการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดทิศทางงานเกี่ยวกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินการ  คือ  ” มุ่งพัฒนาครูสู่ผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยระบบประกันคุณภาพภายในตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค 4.0 “