Return to ข้อมูลพื้นฐาน

อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

        จากการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดทิศทางงานเกี่ยวกับ อัตลักษณ์โรงเรียน  คือ  ” อยู่อย่างพอเพียง “