ระบบOIT

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้างองค์กร

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
พรบ.การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นฐาน
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
กฎหมายอื่น ๆรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

7.ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

8.Q&A

9.Social Network

แผนการดำเนินงาน

10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี

11.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

รายงานโครงการ กิจกรรม ปี 2562

การปฏิบัติงาน

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

งานบริหารงานวิชาการงานบริหารงานงบประมาณ
งานบริหารงานบุคคลงานบริหารงานทั่วไป

การให้บริการงาน

14.มาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

17.E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562

ผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2563

19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

รายงานข้อมูลงบประมาณ ระบบบัญชี 6 เดือน

รายงานเงินคงเหลือแต่ละเดือน ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศวันมาปฏิบัติราชการการกำหนดพิจารณาความดีความชอบ
การสร้างขวัญและกำลังใจ

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34.เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39.แผนปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต