รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตาที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 มาแล้วนั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จึงประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เอกสารการรับสมัคร

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.