ศึกษาดูงานห้องเรียน IEP ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ที่เกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู พร้อมคณะครู มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เพื่อดูการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน IEP โปรแกรมภาษาอังกฤษ ,ดูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนศึกษา การศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.