สพฐ. มาติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดการต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีคณะกรรรมการประกอบด้วย ดร.บุญเลิศ ค่อนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 , นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 , ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา ข้าราชการบำนาญ รองผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักทดสอบทางการศึกษา การประเมินและติดตามได้รับต้อนรับจาก นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว รองผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่าน สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.