Return to โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้าฝ่ายงาน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอุมาพร โสรส
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

umaporn.koy.2523@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นายสุชาติ คำพร
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ชื่อ-นามสกุล นางสาวภารดี ชัยศิริ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
pharadee@anubanlatyao.ac.th
ชื่อ-นามสกุล นายพรชัย สุภาตา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
pornchai@anubanlatyao.ac.th