Return to โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้าฝ่ายงาน

ชื่อ-นามสกุล นางเกษร เทศนา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทอง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ชื่อ-นามสกุล นางสาวภารดี ชัยศิริ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
ชื่อ-นามสกุล นายพรชัย สุภาตา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป