มีนาคม 2015 archive

งานสร้างสรรค์คุณค่าสู่บัณฑิต

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได …

Continue reading

กิจกรรมกีฬาสี ปี 2557

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ …

Continue reading

ค่ายฝึกทักษะการสื่อสารภาษาสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับค …

Continue reading

ความพร้อมสำหรับบุตรหลานที่จะเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้มีการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัย …

Continue reading

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2558  และวันที่ 9-10  มีนาคม …

Continue reading

งานราตรีขาว-แดง

เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  โรงเรียนอนุบาลล …

Continue reading