กุมภาพันธ์ 2020 archive

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร …

Continue reading

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการสอบนักเรียนที่มีความปร …

Continue reading

การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโ …

Continue reading

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุเจน ชาญธ …

Continue reading

รายชิื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการสมัครนักเรียนที่มีความ …

Continue reading

การรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤ …

Continue reading