4.ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2556
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
37
38
75
3
อบ.2
39
39
78
3
รวม อบ.
76
77
153
6
ป.1
101
90
191
5
ป.2
88
92
180
5
ป.3
101
80
181
5
ป.4
108
71
179
5
ป.5
58
72
130
4
ป.6
63
83
146
4
รวมประถม
519
488
1,007
28
รวมทั้งหมด
595
565
1,160
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2557

ชั้น/เพศ

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ 0 0 0 0
อบ.1 34 27 61 3
อบ.2 49 44 93 3
รวม อบ. 83 71 154 6
ป.1 107 88 195 6
ป.2 95 98 193 5
ป.3 93 92 185 5
ป.4 101 82 183 5
ป.5 110 75 185 5
ป.6 56 75 131 4
รวมประถม 562 510 1072 30
รวมทั้งหมด 645 581 1226 36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2558

ชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 3 43 44 87
อนุบาล 2 3 43 41 84
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 97 90 187
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 106 86 192
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 92 104 196
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 98 97 195
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 100 86 186
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 101 73 174
รวม 36 680 621 1301

ข้อมูลนักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปี 2559

ชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 3 43 49 92
อนุบาล 2 3 38 46 84
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 100 87 187
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 97 94 191
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 105 93 198
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 89 110 199
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 93 99 192
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 103 84 187
รวม 37 668 662 1330
หมายเหตุ  :  ข้อมูลนักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2559
จำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ปีการศึกษา 2560
ชั้น ชาย หญิง รวม รวมทั้งสิ้น
อ.1/1 14 13 27
81
อ.1/2 14 13 27
อ.1/3 14 13 27
อ.2/1 17 20 37
109
อ.2/2 17 19 36
อ.2/3 17 19 36
ป.1/1 15 20 35
186
ป.1/2 16 15 31
ป.1/3 16 14 30
ป.1/4 16 14 30
ป.1/5 16 14 30
ป.1/6 15 15 30
ป.2/1 15 20 35
184
ป.2/2 20 18 38
ป.2/3 20 17 37
ป.2/4 19 18 37
ป.2/5 20 17 37
ป.3/1 16 15 31
195
ป.3/2 20 21 41
ป.3/3 20 21 41
ป.3/4 20 21 41
ป.3/5 20 21 41
ป.4/1 11 21 32
202
ป.4/2 25 17 42
ป.4/3 26 17 43
ป.4/4 25 17 42
ป.4/5 25 18 43
ป.5/1 4 31 35
199
ป.5/2 22 19 41
ป.5/3 22 19 41
ป.5/4 22 19 41
ป.5/5 23 18 41
ป.6/1 10 14 24
198
ป.6/2 22 22 44
ป.6/3 21 23 44
ป.6/4 21 22 43
ป.6/5 21 22 43
รวมทั้งสิ้น 677 677 1354

หมายเหตุ ข้อมูล ณ . วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยอดข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ชั้น/เพศ

ชาย หญิง รวม

รวมทั้งสิ้น

อ.2/1

20

18

38

 

 

201

อ.2/2

19

17

36

อ.2/3

18

17

35

อ.3/1

19

12

31

อ.3/2

19

12

31

อ.3/3

18

12

30

ป.1/1

14

21

35

 

 

204

ป.1/2

18

15

33

ป.1/3

20

15

35

ป.1/4

18

16

34

ป.1/5

20 14

34

ป.1/6

18

15

33

ป.2/1

11

24

35

 

 

205

ป.2/2

24

19

43

ป.2/3

23

20

43

ป.2/4

22

20

42

ป.2/5

20

22

42

ป.3/1

15 21

36

 

 

200

ป.3/2

21

20

41

ป.3/3

18

23

41

ป.3/4

21

20

41

ป.3/5

20

21

41

ป.4/1

13

22

35

 

 

192

ป.4/2

20

19

39

ป.4/3

21

19

40

ป.4/4

20

18

38

ป.4/5

20

20

40

ป.5/1

17

18

35

 

 

210

ป.5/2

21

24

45

ป.5/3

22

21

43

ป.5/4

20

23

43

ป.5/5

21

23

44

ป.6/1

11

23

34

 

 

206

ป.6/2

29

16

45

ป.6/3

28

16

44

ป.6/4

8

32

40

ป.6/5

33

10

43

รวมทั้งหมด

720

698

1,418

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.