ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุเจน  ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คนใหม่


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนเพชรลาดยาว ชั้นป.2-5

     ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าแทนนักเรียนที่ย้ายออก โครงการเพชรลาดยาว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 วันที่ 29 มีนาคม 2561 นั้น  บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

คลิกโหลด  หรือคลิกที่ภาพเพื่อดู

 

นิทรรศการมีชีวิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23  มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดนิทรรศการมีชีวิต ประจำปีการศึกษา 2560 ขึี้น กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการแสดงผลงานของนักเรียน ในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560  และจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน  เพื่อทราบถึงแนวนโยบายในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

คลิกชมภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการสอบห้องเรียนโครงการเพชรลาดยาว ชั้นป.1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องเพชรลาดยาว  โครงงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2561 ห้องเพชรลาดยาว  โรงเรียนได้ดำเนินการสอบในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียนร้อย  จึงขอประกาศผลการสอบห้องเรียนโครงการเพชรลาดยาว ดังเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศแผ่นที่ 1 

ประกาศแผ่นที่ 2

สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ติด  โรงเรียนจะจัดห้องเรียนในห้องที่ 2- 6 ต่อไปครับ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนเพชรลาดยาว โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ปี 2561

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องเพชรลาดยาว  โครงงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2561 ห้องเพชรลาดยาว จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ กับครูต่างชาติ จำนวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

          –  ภาษาอังกฤษ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์

          –  คณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

          –  วิทยาศาสตร์ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

          –  ศิลปะ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

สำหรับนักเรียนห้องเพชรลาดยาว รับจำนวน 35 คน สมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง  วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  และสอบคัดเลือกวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ผู้ปกครองท่านใดสนใจ สามารถดาว์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่าง และกรอกข้อมูลให้ครบ ส่งห้องธุรการโรงเรียน 

ใบสมัครห้องเพชรลาดยาว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ  ห้องประชุมใบไพศาล  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  โดยมี อ.ธตรฐ  ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรในการอบรม  

ข้อมูลติดต่อวิทยากร

  บ้านภาษาไทยครูธตรฐ

  724/6  ถนนหนองสี่แจ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-764-1293

  E-Mall :  thatarote@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/thatarote (กลุ่มการอ่านแนว PISA : ครูธตรฐ)

  โหลดเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

  ผลงานการสร้างแบบฝึกของผู้เข้ารับการอบรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายจตุรมิตรลาดยาว

หนังสือขอเปลี่ยนตัว

แบบขอการเปลี่ยนตัว

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

เอกสารการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

    1.การประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน

    2.การอบรมการประกันคุณภาพภายใน

    3.สรุปผลการอบรมการประกันคุณภาพภายใน   (ระดับกลุ่มเครือข่าย)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 คลิ๊กโหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  โดยมี  เอกสารประกอบ 

คลิ๊กโหลด