โครงงานอาชีพ”เพิ่มมูลค่าขยะ”

โครงงาน                            เพิ่มมูลค่าขยะ

โครงงาน “เพิ่มมูลค่าขยะ” จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการนำขยะที่ไม่มีค่า มาสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มมูลค่าวัสดุและสิ่งของต่างๆ นี้ เพื่อให้สิ่งของมีความสวยงาม มีความประณีต มีความหลากหลาย มีมูลค่า มีราคา มีความทันสมัย ใช้เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันและของที่ระลึกได้

การนำขยะมาเพิ่มมูลค่า ได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม เหมาะสม มีคุณค่า มีราคา นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อหารายได้และนำไปสู่อาชีพ การปฏิบัติครั้งนี้พวกเราภูมิใจมากที่ได้มีส่วนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียน ที่บ้านและชุมชนและช่วยผู้ปกครองในการหารายได้ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของเรา จะนำไปปฏิบัติในครอบครัวเพื่อสนองนโยบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

1.เด็กหญิงน้ำทิพย์ หลวงถนนเจริญ

2.เด็กหญิงอภิชญา อานมี

3.เด็กหญิงพรพิมล สุระดม

ระดับชั้น                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา                          นางอภิรดี รุ่งแจ้ง

โรงเรียน                             อนุบาลลาดยาว

ปีการศึกษา                          2557

ครูติ๋มคุณครูอภิรดี   รุ่งแจ้ง

ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โหลด  บทคัดย่อโครงงานอาชีพ “เพิ่มมูลค่าขยะ”

 

 

ขอแสดงความยินดีนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2557  เด็กหญิงวันวิภา  เปรมสังข์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ได้เข้าร่วมประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผลการประเมินปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับเขตพื้นที่ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

DSC02792

DSC02799

 

 

 

 

 

 

 

DSC02833

DSC02919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานส้มโอ

เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้นำการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดงานส้มโอ ของดีเมืองลาดยาว  ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความชื่นชมในความสามารถของนักเรียน

DSC02165DSC02171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC02210

DSC02208

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ้น โดยมีกิจกรรม การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ การตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ การเข้าฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ซึ่งมีคณะครู  นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  คลิ๊กชมภาพ

DSC01871

DSC01894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01983

DSC01914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานมหกรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้เข้าร่วมกิจกรรรมงานมหกรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สพป.นว. 2 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยนำนักเรียนจำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ และจัดนิทรรศการประเทศเวียดนาม  คลิ๊กชมภาพ

DSC01212

DSC01240

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01281

DSC01291

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นภายในโรงเรียน  โดยมีกิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพร การอ่านเรียงความ บทกลอน ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ จัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร  คณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  คลิ๊กชมภาพ

DSC00956

DSC01011

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01146

DSC01057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประชุมเสวนาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอลาดยาว (PEER Center)  ได้จัดเสวนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การประกวดสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม  80  คน คลิ๊กชมภาพ

 

DSC00553 DSC00576 DSC00611 DSC00700

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นในโรงเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยต่าง ๆ มากมาย เช่น การเขียนเรียงความ  การอ่านทำนองเสนาะ การเล่านิทาน  การแสดงละครพระอภัยมณี  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เป็นต้น  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เป็นอย่างดี   คลิ๊กชมภาพ

DSC00090

DSC00101

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00141 DSC00127

 

 

 

การพัฒนาครูปฐมวัยตามแนวทาง BBL

เมื่อวันที่ 19  ชมรมครูปฐมวัยนครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานครสวรรค์ 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูปฐมวัยตามแนวทาง BBL โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 130 คน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  คลิ๊กชมภาพ

DSC08908   DSC09174

 

 

 

 

 

 

 

DSC08931DSC08981

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม พ.ศ.2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ร่วมกับเทศบาลตำบลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา นำเทียนพรรษาไปถวายวัดจำนวน 5 วัด มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  คลิ๊กชมภาพ

DSC08571 DSC08662

 

 

 

 

 

 

 

DSC08738

DSC08760