OIT 2022

ข้อมูลพื้นฐาน

พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
– กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นฐาน
– ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

การประชาสัมพันธ์ 
♦  o7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
♦  o8 : Q&A
♦  o9 : Social  Network

การบริหารงาน

การดำเนินงาน
♦  o10 : แผนดำเนินงานประจำปี 
♦  o11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
               –  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ปฐมวัย)
               –  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ประถม)
♦  o12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
♦  o13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                –  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณ
                –  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
                –  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล
                –  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป
การให้บริการ 
♦  o14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
♦  o15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
♦  o16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
♦  o17 : E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
           –  เกณฑ์อัตรากำลัง
      2. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
          –  หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย (ตำแหน่ง ครู)
          –  หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย (ตำแหน่งครูู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ลงวันที่ 17 ส.ค.2565 
          –  หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย (ตำแหน่ง ผู้บริหาร)  
      3. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้้งบุคลากร
          –  หลักเกณ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
          –  การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง (ตำแหน่งผู้บริหาร)
          –  แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย
          –  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ. และ รอง ผอ.
     4. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
          –  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
          –  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
     5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
          –  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
          –  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
          –  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
          –  การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ
          –  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          –  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
          –  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้บริหาร
          –  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
     6. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
          –  มาตรฐานตำแหน่ง
          –  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          –  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงานการลาฯ
          –  ซักซ้อมการลาฯ
          –  ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาของข้าราชการครู
          –  การกำหนดการลาและการมาสาย
          –  การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
          –  แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

♦  o28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
♦  o34 : เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
♦  o35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
♦  o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
♦  o37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
♦  o38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
♦  o39 : แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต
               –  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
               –  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
♦  o40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
♦  o41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
♦  o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
♦  o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน