สพป.นครสวรรค์ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลาดยาว

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์  นางสาว สุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ และ นางเชอรี่ แก้วมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2  ร่วมการประชุมสัญจรโครงการ”ผู้บริหารพบเพื่อนครู” โรงเรียนในท้องที่อำเภอลาดยาว จำนวน 44 แห่ง เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสพฐ. Quick Policy 2565 สู่การปฏิบัติ ณ โดมโรงเรียนอนุบาลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ศึกษาดูงานห้องเรียน IEP ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ที่เกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู พร้อมคณะครู มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เพื่อดูการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน IEP โปรแกรมภาษาอังกฤษ ,ดูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนศึกษา การศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์

สพฐ. มาติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดการต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีคณะกรรรมการประกอบด้วย ดร.บุญเลิศ ค่อนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 , นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 , ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา ข้าราชการบำนาญ รองผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักทดสอบทางการศึกษา การประเมินและติดตามได้รับต้อนรับจาก นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว รองผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่าน สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 4 บัดนี้การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้วขอประกาศรายชื่อ ดังต่อไปนี้ คลิ๊กโหลดเอกสาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16- 20 เมษายน พ.ศ. 2564 บัดนี้การสอบเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้ คลิ๊กโหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -5 ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 5 การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ คลิ๊กโหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16- 20 เมษายน พ.ศ. 2564 การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ดังนี้ คลิ๊กโหลดที่นี้

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตาที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 มาแล้วนั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จึงประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เอกสารการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ (English Program) ตามรายละเอียด คลิ๊กโหลดเอกสาร