ประกาศผลสอบของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้นอนุบาล 2อนุบาล 2/1อนุบาล 2/2อนุบาล 2/3
ชั้นอนุบาล 3อนุบาล 3/1อนุบาล 3/2อนุบาล 3/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ป.1/1.1/2ป.1/3ป.1/4ป.1/5ป.1/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ป.2/1ป.2/2ป.2/3ป.2/4ป.2/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ป.3/1ป.3/2ป.3/3ป.3/4ป.3/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ป.4/1ป.4/2ป.4/3ป.4/4ป.4/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ป.5/1ป.5/2ป.5/3ป.5/4ป.5/5

****คลิ๊กที่ชั้นของนักเรียน****

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการสอบนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ห้องสอบ ห้องวิชาการ อาคารเรียน 2 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อดังนี้

การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คณะครู นักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

โดยมี นายเศกสิทธิ์ เกิดประสงค์ นางวิไล จรรย์สืบศรี นางสุกัลยา จิตมานะ และนางวริษฐ์รดา ธนาศักดิ์สูงเนิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

รายชิื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ห้องสอบ ห้องวิชาการ อาคารเรียน 2 รายงานตัวเวลา 07.30 – 08.30 น. สอบเวลา 09.00 – 12.00 น. ขอประกาศรายชื่อดังนี้

การรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563 (Intensive English Program 2020) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม วันครู ประจำปี 2563

         ด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้

ภาคเช้า  กิจกรรมทางศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

ภาคบ่าย  กิจกรรมเพื่อความสามัคคี การแข่งขันกีฬา

โดยมีนายจันทบูรณ์ เขตการ รองผู้อำนวยการ สพป.นว.เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.นว.เขต 2 เป็นประธานในพิธี และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากนายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

         โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารลานกีฬาในร่ม (โดมกีฬา) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และนักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของตนเอง โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้