กิจกรรมไหว้ครู ปี 2558

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  คลิ๊กชมภาพ

 

DSC09979

DSC04491

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC04518

DSC04616

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน  ขึ้น  โดยให้ปกครองตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนพบคุณครูประจำชั้น  และร่วมประชุม  ในกิจกรรมนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ขอขอบคุณ มา ณ  โอกาสนี้   คลิ๊กชมภาพ

DSC09383

DSC09372

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC09406

DSC09404

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสร้างสรรค์คุณค่าสู่บัณฑิต

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์คุณค่าสู่บัณฑิต ขึ้น  เป็นกิจกรรมการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ  อาคารอเนกประสงค์ในกิจกรรมนี้มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

DSC03875

DSC03881

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03899

DSC03908

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03913

DSC04019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกีฬาสี ปี 2557

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น  ประกอบไปด้วยกีฬาพื้นบ้าน และมีการประกวดกองเชียร์  ในเวลา 13.00  น.  ได้มีการนำรถฉีดน้ำเล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ขอบคุณคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้กับนักเรียน  คลิ๊กชมภาพ

DSC04081

DSC04149

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC04160

DSC04188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ายฝึกทักษะการสื่อสารภาษาสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา จำนวน  2  คน  ทางบริษัทชูสอิงลิชจำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทของคุณครูทั้ง2 ท่าน  ได้จัดค่ายฝึกทักษะการสื่อสารภาษา สู่ประชาคมอาเซียน  Camp for  Communicative  Language  Skills Training  to  be  ASEAN  Community   ณ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

 

 

 

 

 

ความพร้อมสำหรับบุตรหลานที่จะเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้มีการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัย  จัดทำห้องเรียนใหม่  จัดทำสื่อการเรียนการสอน ปรับภูมิทัศน์  เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  เสริมทักษะภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ  เราพร้อมแล้วสำหรับบุตรหลานของทุกท่านที่จะเข้ามาเรียนในระดับอนุบาล  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สนใจติดต่อสอบข้อมูลได้ที่ อาคาร 2  ห้องธุรการ  คลิ๊กชมภาพ

DSC06791

DSC06782

 

 

 

 

 

 

 

DSC03434

DSC06775

 

 

 

 

 

 

 

DSC06770

DSC03412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2558  และวันที่ 9-10  มีนาคม พ.ศ.2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2557  ขึ้น  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  โดยวันที่  5-6  มีนาคม พ.ศ. 2558  เป็นการเข้าค่ายลูกเสือและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และในวันที่ 9-10  มีนาคม พ.ศ. 2558  เป็นการเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี   คลิ๊กชมภาพ


DSC07678

DSC08499

 

 

 

 

 

 

 

DSC08074

DSC08419

 

 

 

 

 

 

 

งานราตรีขาว-แดง

เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดงานราตรีขาว-แดงขึ้น  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ  และเป็นการระดมทุนในการพัฒนาโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอีกด้วย ในกิจกรรมประกอบไปด้วย  การแสดงของนักเรียนจำนวน  20  ชุด  การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ  และการรับประทานอาหารโต๊ะจีนร่วมกัน   คลิ๊กชมภาพ

DSC07374DSC07375

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC07327

DSC07517

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC07418

DSC07558

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต ขึ้น  ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม Open House ,ปัจฉิมนเทศ ,ศิษย์-ลูก  ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2557  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ชื่นชมความสามารถของบุตรหลานในการแสดงออกด้าน ๆ ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ชมเป็นจำนวนมาก    คลิ๊กชมภาพ

DSC03182

DSC03194

 

 

 

 

 

 

 

DSC03269

DSC03253

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในโรงเรียน  มีกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย  เช่น กิจกรรมเกม , แจกขนม  , เลี้ยงอาหารนักเรียน และรับของขวัญ  เป็นต้น  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

DSC02248

DSC02290

 

 

 

 

 

 

 

DSC02404

DSC02378

 

 

 

 

 

 

 

DSC02414

DSC02413