Return to ข้อมูลนักเรียน

ประกาศผลการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ANUBANLATYAO SCHOOL

ผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วคลิ๊กค้นหา

ระบบนี้สามารถดูผลการเรียนของนักเรียนผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ pc และโน๊ตบุ๊ค เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูได้

สามารถดูได้อีกครั้งในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนอีกครั้งในการรับใบ ปพ.6 จากโรงเรียน