Return to ข้อมูลนักเรียน

ประกาศผลการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2564

ผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วคลิ๊กค้นหา

ระบบนี้สามารถดูผลการเรียนของนักเรียนผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ pc โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์ smartphone  ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูได้ สามารถดูขั้นตอนการดูผลการเรียนของนักเรียนด้านล่างนี้ หรือสามารถดูได้อีกครั้งในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนอีกครั้งในการรับใบ ปพ.6 จากโรงเรียน