ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว แบ่งออกเป็น กลุ่ม A และ กลุ่ม B

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และการจัดชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดชั้นเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

*** คลิ๊กที่ระดับชั้นเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียน***

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 4 บัดนี้การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้วขอประกาศรายชื่อ ดังต่อไปนี้ คลิ๊กโหลดเอกสาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16- 20 เมษายน พ.ศ. 2564 บัดนี้การสอบเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้ คลิ๊กโหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -5 ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 5 การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ คลิ๊กโหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16- 20 เมษายน พ.ศ. 2564 การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ดังนี้ คลิ๊กโหลดที่นี้

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตาที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 มาแล้วนั้น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จึงประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เอกสารการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ (English Program) ตามรายละเอียด คลิ๊กโหลดเอกสาร

สืบสานเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2564

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน ร่วมสืบสานเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2564 โดยร่วมแต่งกายด้วยชุดจีนประยุกต์ เสื้อคอจีนสีแดง หรือชุดจีนย้อนยุค     (ชุดกี่เพ้า) หรือแต่งกายผ้าไทยสีแดง ในช่วงงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม รักษาขนบประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่เมืองปากน้ำโพ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน ปากน้ำโพนครสวรรค์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พร้อมด้วย นางประภาพรรณ แรงเขตวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ , นายนิวัติ ดีเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทองธรรมจักร  และนางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) โดยมี นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการ ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล “99 ปี รวมใจสร้างโดมเพื่อน้อง”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล “99 ปี รวมใจสร้างโดมเพื่อน้อง” โดยมี นายเสถียร ตรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธาน โดยการทอดผ้าป่ามีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ยาว 20 เมตร ต่อจากของเดิม เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกับนักเรียน และให้บริการชุมชนจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม     ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

     ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าการศึกษาให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้มอบหมายให้ นางขนิษฐาน เผ่าม่วง นางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ และนายวิทวัส เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ในการนี้ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขอขอบพระคุณ สำหรับข้อเสนอแนะและกำลังใจที่ได้มอบให้นั้น