ประชาสัมพันธ์

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

รับมอบกระเช้าและกล่องของพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อนตาย(10อ.) ของ สพป.นครสวรรค์ โดยมี นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายวิทวัส เจริญสุข รองผู้อำนวยการ และครูที่รับผิดชอบ เข้ารับมอบกระเช้าและกล่องของพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยประธานในพิธี พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังใหญ่ ในพระองค์ 904  ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

การแข่งขันมหกรรมวิชาการภาคเหนือ

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข ,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมวิชาการภาคเหนือ พลิกโฉมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP โดยส่งแข่งขัน จำนวน 8 รายการ สรุปผลการแข่งขันที่น่าประทับใจ คือ ได้รางวัล 2 เหรียญทอง ,5 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

นิสิตหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา เข้าฝึกงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข และนางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ  ได้เตรียมต้อนรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัย   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าฝึกงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้คือ(1)กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (2)กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566  (3)กิจกรรมลงนามถวายพระพรฯ โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

       วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูที่รับผิดชอบ ได้เตรียมรับการติดตามตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / การปลอดภัยจากโรคภายในโรงเรียน / การปฏิบัติมาตรฐานสากลในการดูแลรักษาสุขภาพ จากคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และโรงพยาบาลลาดยาว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ จังหวัดสุโขทัย โดยมีท่านผู้อำนวยการ อุไรวรรณ โพธิ์นาค และคณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใบไพศาล

กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดยนางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมถวายปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีสุธรรมาราม วัดลาดยาว   วัดป่ารัง วัดประชานิมิต วัดพุทธประทีป และวัดตลุกวนาราม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

      วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  กิจกรรมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และกิจกรรม  มอบเครื่องราชย์อิสยาภรณ์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารปฐมสิทธิ์พิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติด “ดอกบัวเกมส์”

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอมผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข ,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติดโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปีการศึกษา 2566“ดอกบัวเกมส์” โดยมีครูลัดดา  ปรีชาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด ณ อาคารลานกีฬาในร่มโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2,3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขั้นกีฬาในครั้งนี้

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ในระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นายอดุลย์ ภูปลี้ม ผอ.สพม.พล.อต. เป็นประธานกรรมการ , นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผอ.สพม.พจ. ,นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.พล.อต.,นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ,นายชาญณรงค์ อินอิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางนิตยา เอี่ยมแดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.พจ.,และนางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.พล.อต. เป็นกรรมการและเลขานุการ ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ การประเมินสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานในครั้งนี้