E-SERVICE

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้บริการทางอิเล็คทรอนิคส์ ดังต่อไปนี้

ระบบการประชุมทางไกลเข้าสู่ระบบการประชุมทางไกล  http://203.159.250.162/ หรือ  http://203.159.250.164
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดการประชุม
https://www.youtube.com/obectvonline

http://www.obectv.tv

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความเห็น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ข่าวสารบน facebook

แบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

แบบฟอร์มการเขียนขอย้ายโรงเรียน