เอกสารสำหรับครู


      แบบบันทึกการฝากเงินธนาคาร ธกส.

ประจำปีการศึกษา 2561

Download


1.พระราชบัญญัติการศึกษา คลิ๊กอ่าน

2.ปพ.5 กรุณาติดต่อกับหัวหน้าสายชั้น

3.ปกสมุดบันทึกการนิเทศโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  ดาว์นโหลด  ปกหน้า  ปกหลัง

4.รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2558)  ดาว์นโหลด

5.  รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พค.2558)

6.แผนการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างหน้าที่พลเมือง ดาว์นโหลด

7.ไฟล์ติดหน้าแฟ้มและสันแฟ้มผลงานนักเรียน ปี 2558    ป.1  ป.2   ป.3    ป.4    ป.5    ป.6

8.  รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

9.คู่มือเบิกจ่ายค่าใช้สอย สพป.นว.2

10.กรอกคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

11.ตารางสอน ประจำปี 2559

ตารางสอนรายห้องเรียน

ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายห้อง

ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายห้อง

ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายห้อง

ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายห้อง

ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายห้อง

ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายห้อง (ปรับปรุง 18 พ.ค.2559)

ตารางสอนรวมในแต่ละสายชั้น

ตารางสอนรวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตารางสอนรวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตารางสอนรวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอนรวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตารางสอนรวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ตารางสอนรวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปรับปรุง 18 พ.ค.2559)

ตารางสอนรายบุคคล

ตารางสอน รายบุคคล ป.1

ตารางสอน รายบุคคล ป.2

ตารางสอน รายบุคคล ป.3

ตารางสอน รายบุคคล ป.4

ตารางสอน รายบุคคล ป.5

ตารางสอน รายบุคคล ป.6 (ปรับปรุง 18 พ.ค. 2559)

<<<<ตารางสอนสำหรับคุณครูต่างชาติ >>>>>>

12.ปฏิทินตารางเรียน ปี 2559

13.ตารางการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

14. รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

15.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ประจำปี 2559

16.รายการสั่งซื้ออุปกรณ์รายห้องเรียน   (งานพัสดุโรงเรียน)

17.รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ข้อมูล ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2559

18.แบบฟอร์มข้อสอบวัดพัฒนาการ   (งานวิชาการ)

19.แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว2559 แบบสำรวจนักเรียนที่ขึ้นรถโดยสารจ้างเหมามาโรงเรียน สรุปข้อมูลนักเรียน บกพร่อง สรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (รายสายชั้น)โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 59 สรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (รายห้อง)1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 58 สรุปลำดับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสรายห้อง

20.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  แบบฟอร์มรายการส่งแต่ละกิจกรรมฯ  ดังนี้

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (การงานอาชีพ)

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สุขศึกษาฯ

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สาระดนตรี 2

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สังคม 4

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สังคม 3

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สังคม 2

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สังคม 1

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 วิทยาศาสตร์

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ภาษาไทย

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ปฐมวัยรายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 บกพร่อง ศิลปะ

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ทัศนศิลป์

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ต่างประเทศ

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 คณิตศาสตร์

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 การงานฯคอม

รายการส่ง กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สาระนาฏศิลป์

21.เอกสารการนิเทศ (20 ธ.ค.59)

test-blueprint

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

แบบประเมินหลักสูตร

แบบรายงานการท่องสูตรคูณ

แบบรายงานการท่องสูตรคูณ2

แผนการดำเนินการตามนโยบายคิดเลขในใจ

บทอาขยานภาษาไทยป.1-ม.3

แบบบันทึกข้อมูลครูรายบุคคล

ประเด็นสำคัญของการทดสอบNT

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องภาษาอังกฤษ

มาตราฐานที่ต้องรู้และควรรู้

ร่างแนวทางเขียน SAR 2559

ร่างคู่มือการประเมินคุณภาพ

หนังสือคณิตคิดเร็ว

ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3

22. แบบฟอร์มข้อสอบโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ประจำปีการศึกษา  2560

23.โครงสร้างหลักสูตร ประจำปี 2560

24.ตารางสอน ประจำปี 2560

รายบุคคล   ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6   ครูพิเศษ

รายห้อง   ป.1   ป.2   ป.3  ป.4  ป.5  ป.6

สายชั้น  ป.1  ป.2   ป.3  ป.4   ป.5   ป.6

25.รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ. 12 พ.ค.60)

26.รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ.30 พ.ค.60)

27.สื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

#DLIT_Full HD1080
…VTR เทคนิคการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

#การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

#ติดตามได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/0B8jFGS_xDbvhYWsxVnNaSlZKNms?usp=sharing
หรือ http://gg.gg/4ny0x
หรือ https://goo.gl/hGEh8d

#แยกตามระดับ
…VTR : ป.1-6 คลิกลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/0B8jFGS_xDbvhM2REbi15cXhzMVU?usp=sharing
หรือ http://gg.gg/4ny1e
หรือ https://goo.gl/gl50jY

28. ข้อสอบ Per-O-NET ป.6       

29.เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2560

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  ประจำปี 2560  ปรับปรุง 21 มิถุนายน พ.ศ.2560

แบบสรุปการเยี่ยมบ้านรายบุคคล

แบบสรุปการเยี่ยมบ้านระดับสายชั้น

30.เอกสารการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

1.การประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน

2.การอบรมการประกันคุณภาพภายใน

31.บันทึกการวางแผนการใช้ DLIT

32.เอกสารประกอบสำหรับการคัดกรองนักเรียน

เครื่องมือทดสอบตามแบบคัดกรองทางการศึกษา

 เครื่องมือคณิตศาสตร์ และภาษาไทย

 เครื่องมือประเมินการอ่านชุดที่ 1

เครื่องมือประเมินการอ่านชุดที่ 2

 แนวทางการปรับหลักสูตร(ฉบับทดลอง)

 แบบคัดกรองกระทรวง

เอกสารนักเรียนพิการรุนแรง

33.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มการส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

34.แบบฟอร์ม การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการเรียนรู้

35.ราคากลางวัสดุครุภัณฑ์

36.โลโก้อนุบาลลาดยาว ไฟล์PNG

37.แบบประเมินมาตรฐานที่ 1

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.1ห้อง1)    แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.1ห้อง2)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.1ห้อง3)     แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.1ห้อง4)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.1ห้อง5)     แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.1ห้อง6)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.2ห้อง1)    แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.2ห้อง2)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.2ห้อง3)    แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.2ห้อง4)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.2ห้อง5)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.3ห้อง1)   แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.3ห้อง2)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.3ห้อง3)   แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.3ห้อง4)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.3ห้อง5)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.4ห้อง1)   แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.4ห้อง2)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.4ห้อง3)   แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.4ห้อง4)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.4ห้อง5)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.5ห้อง1)  แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.5ห้อง2)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.5ห้อง3)   แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.5ห้อง4)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.5ห้อง5)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.6ห้อง1)   แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.6ห้อง2)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.6ห้อง3)  แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.6ห้อง4)

แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน มฐ 1 (ป.6ห้อง5)

38.ตัวชี้วัดหน้าที่พลเมือง

ประจำปีการศึกษา 2561

40.บทอาขยานภาษาไทย

002 แมวเหมียวอาขยาน   003แมวเหมียว-เพลง-สาลิกาแก้ว      004 ฝนตกแดดออก-อาขยาน     005 ฝนตกแดดออก-เพลง-ลำปางเล็ก  006 กาดำ-อาขยาน    007 กาดำ-เพลง-จีนเข็มเล็ก      008รักษาป่า-อาขยาน          009 รักษาป่า-เพลง-ลาวจ้อย   010 เด็กน้อย-อาขยาน      011เด็กน้อย-เพลง-ทองย่อน        012 วิชาหนาเจ้า-อาขยาน        013 บทเลือก-ชั้นประถมศึกษาปีที่-1-3        014 นี่ของของเธอ-อาขยาน        015 นี่ของของเธอ-เพลง-เทพทอง        016 รักเมืองไทย-อาขยาน       017 ไก่แจ้-อาขยาน        018 ไก่แจ้-เพลง-นางนาค        019 สักวา-อาขยาน      020 สักวา-เพลง-นกจาก       021 ความดีความชั่ว-อาขยาน      022 ความดีความชั่ว-เพลง-ขึ้นพลับพลา       023 ตั้งไข่ล้ม-ต้มไข่กิน-อาขยาน    024 ตั้งไข่ล้ม-ต้มไข่กิน-เพลง-ลมพัดชายเขา      025 บทหลัก-ชั้นประถมศึกษาปีที่-4-6      026 พระอภัยมณี-ตอน-สุดสาครเข้าเมืองการเวก-อาขยาน     027 พระอภัยมณี-ตอน-สุดสาครเข้าเมืองการเวก-เพลง-ขอมกล่อมลูก-ชั้นเดียว      028 สยามานุสสติ-อาขยาน        029 สยามานุสสติ-เพลง-ช้างประสานงา-ชั้นเดียว      030 วิชาเหมือนสินค้า-อาขยาน      031 สังข์ทอง-ตอน-กำเนิดพระสังข์-อาขยาน      032 ขุนช้างขุนแผน-ตอนกำเนิดพลายงาม-อาขยาน     033 ขุนช้างขุนแผน-ตอนกำเนิดพลายงาม-ขับเสภา      034 โคลงโลกนิติ-อาขยาน     035 โคลงโลกนิติ-เพลง-คู่ถนอมนวล     036 บทเลือก-ชั้นประถมศึกษาปีที่-4-6    037 พฤกษภกาสร-อาขยาน    038 ปากเป็นเอก-เลชเป็นโท-หนังสือเป็นตรี-ชั่วดีเป็นตรา     039ไทยรวมกำลังตั้งมั่น-อาขยาน      040 ไทยรวมกำลังตั้งมั่น-เพลงฝรั่งยีเฮม     041ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน-อาขยาน    042 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน-เพลงสิงโตเล่นหาง     043 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ-อาขยาน     044 ผู้ชนะ-อาขยาน    045 ผู้ชนะ-เพลงตลุ่มโปงชั้นเดียว      046 เป็นมนุษย์หรือเป็นคน-อาขยาน    047 เป็นมนุษย์หรือเป็นคน-เพลง-มุล่ง      048 วิถีเด็กไทย-อาขยาน     049ฟังใดได้เรื่อง-อาขยาน    050 ดวงตะวัน-อาขยาน    051 ดวงตะวัน-เพลง-สุริโยทัย

41.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ประจำปี 2561

42.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

43.หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว (ฉบับปรับปรุงปี 2561)

หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ

หลักสูตรนาฏศิลป์    หลักสูตรศิลปะ ดนตรี

44.เอกสารการอบรม ว.21  ว.22  และ PLC  (9-10 พฤษภาคม  2561)

     บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  

 คู่มือการใช้ Logbook

 หลักเกณฑ์ ว.21

หลักเกณฑ์ ว.22

PowerPoint หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560)_090361

      บรรยาย ว 22 (ผชช. 1-3 ก.พ. 61)

โปรแกรม Logbook 

จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   แบบสีทอง   แบบสีชมพู  แบบสีฟ้า  แบบสีเขียว

45.รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อัพเดท 11 พ.ค.61)

46.ตารางการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

รวมสายชั้น

ตารางเรียนรวม สายชั้น ป.1   ตารางเรียนรวม สายชั้น ป.2    ตารางเรียนรวม สายชั้น ป.3   ตารางเรียนรวม สายชั้น ป.4          ตารางเรียนรวม สายชั้น ป.5   ตารางเรียนรวม สายชั้น ป.6

รายบุคคล

รายบุคคล ป.1   รายบุคคล ป.2   รายบุคคล ป.3    รายบุคคล ป.4   รายบุคคล ป.5   รายบุคคล ป.6

รายห้อง

ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายห้อง     ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายห้อง     ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายห้อง   ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายห้อง   ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายห้อง   ตารางสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายห้อง

46.รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อัพเดท 14 พ.ค.2561)

47.เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

48.โครงสร้างเวลาเรียน ประจำปี 2562

49.รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (10 พ.ค.2562)

50.ตารางสอนประจำปี 2562

รวมสายชั้น  ป.1  ป.2   ป.3   ป.4   ป.5   ป.6

รายบุคคล  ป.1  ป.2  ป.3   ป.4  ป.5  ป.6

                 ครูต่างชาติ   ครูจีน

รายห้องเรียน  ป.1  ป.2   ป.3   ป.4    ป.5   ป.6

51.โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

52.เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

     เกียรติบัตรระดับกลุ่มเครือข่ายจตุรมิตรลาดยาว

เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.