3.บุคลากรโรงเรียน

                                                                     ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

 
หัวหน้าฝ่าย
 เกษร
 วัลวิสา
นางเกษร  เทศนา

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

 ภารดี  พรชัย
นางสาวภารดี  ชัยศิริ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายพรชัย   สุภาตา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นอนุบาล
 อารีรักษ์  สิรดา
นางสาวอารีรักษ์  รักษ์ธัญการ (หัวหน้าสาย) นางสิรดา   สร้อยศรี  (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
 ศรินดาบุตร  กุ้ง
นางศรินดา    บุตรแสง นางวันทนา   สง่าเนตร
   
นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม นางสาวนภัทร  ดำเกิงเกียรติ
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 คำดี2  ครูสมพงษ์
นายคำดี  ขุนดารา (หัวหน้าสาย) นางสมพงษ์  สนธิพัก  (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
 วัลวิสา  อัจฉรา
นางวัลย์วิสา  ยิ้มเครือทอง นางอัจฉรา  เอนก
 เบ็ญจกร  พรรณอร
นางเบ็ญจากร   บัวแดง นางพรรณอร   พำนัก
ภารดี
นางสาวภารดี  ชัยศิริ นางกัญรินทร์  จินานิกร

คณะครูประจำสายชั้น

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 อนงค์  สุภาพรจริง
นางอนงค์ ประไพวัลย์ (หัวหน้าสาย) นางสุภาพร  ทาระการ  (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
 ปราณี เนินพลับ  นงคราญ
นางปราณี   เนินพลับ นางนงคราญ  นิยมวงษ์
   สุภาพร
นางสยาม  คาวิน นางวาริฉัตร  พิลึก
อารีย์นางอารีย์  เลิศวิกรานต์

นายพรชัย  วัดเย็น

นางสาวเบญจมาศ   วิรินทร์

คณะครูประจำสายชั้น

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 จินดา  
นางจินดา  ชาญธัญกรณ์  (หัวหน้าสาย) นางสาวมยุรา   เรืองฉาย (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
 ลักขณา  
นางลักขณา  นิเทศธัญกิจ นางสาวอรวรรณ  พัฒนศิริ
   จำลักษณ์
นางคนึง  ประกอบเพชร นางจำลักษณ์  คำแผลง
 
 นายมงคล  อู๋สูงเนิน
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 ลัดดาวัลย์
นางสาวภัทรวดี   ฉิมพลีพันธ์ (หัวหน้าสาย) นางลัดดาวัลย์  คำพร (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
   ปราณี สังข์ทอง
นางกรกนก   วันที นางปราณี   สังข์ทอง
 นภาพร2  ธีรศักดิ์
นางนภาพร  เทียนสันต์ นายธีรศักดิ์  ชูแช่ม
   
นางสาวสุปราณี   กิ่งนาค  นางสาวสาธิยา      จันทเภา
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ชุติมา  ครูธินรา
นางชุติมา  เกษสุภะ  (หัวหน้าสาย) นางธินรา   อู๋สูงเนิน  (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
 คนึง  
นางคนึง  ภัสสร นายพรชัย   สุภาตา
 
นางสุภมาส   ทวีผล นางเพ็ญศรี  เกษรพรม
   
นางโศรดา   ศรีเดช  นางสาวทิวาพร   เรือนไทย
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 เกษร  สุชาติ คำพร
นางเกษร   เทศนา  (หัวหน้าสาย) นายสุชาติ   คำพร  (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
 ครูอภิรดี  ศิริลักษณ์
นางอภิรดี   รุ่งแจ้ง นางสาวศิริรักษ์   สายเพ็ชร์
 อุมาพร1
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง นางสาวอุมาพร   โสรส
   ครูปวีณา
นางสาวเกสรา    สิทธิโอด  นางปวีณา  พานิช

นายเจษฏา  เอี่ยมสงคราม

บุคลากรโรงเรียน
อนันต์หว่านหอม รอ
 นายอนันต์  ว่านหอม นายชลอ  โพธิ์คำ
รอ รอ
นายมนฑน  สวนดอกไม้ นายสมบัติ  บุญล้อม
รอ
นางสาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.