บุคลากรโรงเรียน

             ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

 
หัวหน้าฝ่าย
 
 
นางเกษร  เทศนา

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

   
นางสาวภารดี  ชัยศิริ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายพรชัย   สุภาตา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นอนุบาล
   
นางศรินดา  บุตรแสง (หัวหน้าสาย) น.ส. อารีรักษ์ รักษ์ธัญการ (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
   
นางสิรดา  สร้อยศรี นางวันทนา   สง่าเนตร
   
นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม นางสาวนภัทร  ดำเกิงเกียรติ
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   
นายคำดี  ขุนดารา (หัวหน้าสาย) นางสมพงษ์  สนธิพัก  (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
   
นางวัลย์วิสา  ยิ้มเครือทอง นางอัจฉรา  เอนก
   
นางมันทนา  ธิมา นางพรรณอร   พำนัก
นางสาวภารดี  ชัยศิริ นางกัญรินทร์  จินานิกร
นางสาวรพีพรรณ  จันทรภักดี

นางสาวฐาปนีย์  ทองดี

คณะครูประจำสายชั้น

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   
นางอนงค์ ประไพวัลย์ (หัวหน้าสาย) นางสุภาพร  ทาระการ  (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
   
นางปราณี   เนินพลับ นางนงคราญ  นิยมวงษ์
   
นางสยาม  คาวิน นางวาริฉัตร  พิลึก
นางอารีย์  สีมาขจร  นางรวีวรรณ จินเตาหลี

คณะครูประจำสายชั้น

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   
นางจินดา  ชาญธัญกรณ์  (หัวหน้าสาย) นางลักขณา นิเทศธัญกิจ (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
   
นางสาวมยุรา   เรืองฉาย นางสาวอรวรรณ  พัฒนศิริ
   
นางคนึง  ประกอบเพชร นางจำลักษณ์  คำแผลง
   
 นางสาววันวิสา  พุ่มทรัพย์ นางสาวชนิตา  แก่งอินทร์
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
นางสาวภัทรวดี   ฉิมพลีพันธ์ (หัวหน้าสาย) นางลัดดาวัลย์  คำพร (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
   
นางณฐพรรณ  อยู่ยงค์ นางปราณี   สังข์ทอง
 
นางนภาพร  เทียนสันต์
   
นางสาวสุปราณี   กิ่งนาค  นางสาวสาธิยา      จันทเภา
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   
นางชุติมา  เกษสุภะ  (หัวหน้าสาย) นางสาวทิวาพร เรือนไทย  (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
   
นางธินรา อู๋สูงเนิน นายพรชัย   สุภาตา
 
นางสุภมาส   ทวีผล นางเพ็ญศรี  เกษรพรม
   
นางโศรดา   ศรีเดช  นางเบ็ญจากร  บัวแดง
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
นางเกษร   เทศนา  (หัวหน้าสาย) นายสุชาติ   คำพร  (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
   
นางสาวอุมาพร   โสรส นางสาวศิริรักษ์   สายเพ็ชร์
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  นางปวีณา  พานิช
   
นางสาวเกสรา    สิทธิโอด นายเจษฏา  เอี่ยมสงคราม
บุคลากรโรงเรียน
นายสมบัติ  บุญล้อม

ลูกจ้างชั่วคราว

นายมนฑน  สวนดอกไม้

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิเชียร  จันดาแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

คุณครูสายชั้นอนุบาล

ชื่อ-สกุล : นางสิรดา สร้อยศรี หัวหน้าสายชั้น อนุบาล วิท …

คุณครูสายชั้น ป.1

ชื่อ-สกุล:นายคำดี ขุนดารา หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปี …

คุณครูสายชั้น ป.2

ชื่อ-สกุล : นางวาริฉัตร พิลึก หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึก …

คุณครูสายชั้น ป.3

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรวรรณ พัฒนศิริ หัวหน้าสายชั้น : ประถ …

คุณครูสายชั้น ป.4

ชื่อ-สกุล : นางลัดดาวัลย์ คำพร หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึ …

คุณครูสายชั้น ป.5

ชื่อ-สกุล :นางชุติมา เกษสุภะ หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษ …

คุณครูสายชั้น ป.6

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.หญิงอิศรา อาจบำรุง หัวหน้าสายชั้ …

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.