บุคลากรโรงเรียน

             ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 นางสาวชญาภา  หวลหอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

 
หัวหน้าฝ่าย
 
 
นางสาวอุมาพร  โสรส

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นายสุชาต คำพร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

   
นางสาวภารดี  ชัยศิริ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายพรชัย   สุภาตา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นอนุบาล
   
น.ส.อารีรักษ์ รักษ์ธัญการ (หัวหน้าสาย) นางพัฒนี นิยมกุล (รองหัวหน้าสาย)
   
นางสาวลัดดา ชาญธัญกรรม นางวันทนา   สง่าเนตร
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   
นายคำดี  ขุนดารา (หัวหน้าสาย) นางลฎาภา กลิ่นด้วง (รองหัวหน้าสาย)
   
นางสุดตา  ยาสุทธิ น.ส.รัตนา ด่านตระกูลหิรัญ
   
นางสาวภาวินี เขม้นกิจ นายสมกิจ  น้อยคำมูล
นางสาวภารดี  ชัยศิริ นางกัญรินทร์  จินานิกร
นางสาวรพีพรรณ  จันทรภักดี

นางสาวเอมวิกา ดีประเสริฐ

คณะครูประจำสายชั้น

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   
นางวาริฉัตร  พิลึก (หัวหน้าสาย) น.ส.ปัญทิพย์ เพียราชโยธา (รองหัวหน้าสาย)
   
นางสยาม  คาวิน นางสาวปนัดดา  ดวงประเสริฐ
นางอารีย์  สีมาขจร

คณะครูประจำสายชั้น

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   
นางสาวอรวรรณ พัฒนศิริ  (หัวหน้าสาย) นางสาวสุทธญาณ์ อินทวัน

(รองหัวหน้าสาย)

   
นางสาวมยุรา   เรืองฉาย นางสาวสมพิศ ชาญธัญกรรม
   
นางสาวกุลยา พงศ์ภานุกุล นางจำลักษณ์  คำแผลง
 
นางสาวชนิตา  แก่งอินทร์
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
นางลัดดาวัลย์ คำพร (หัวหน้าสาย) น.ส.สุปราณี กิ่งนาค (รองหัวหน้าสาย)
   
นางณฐพรรณ  อยู่ยงค์ นางสาวเพ็ญประภา แซ่ม้า
 
นายภาคย์  ทองขาว นางสาววันวิสา พุ่มทรัพย์
 
นางสาวนภาวรรณ  เยแจ่ม
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   
นางชุติมา  เกษสุภะ  (หัวหน้าสาย) นางสาวทิวาพร เรือนไทย  (ผู้ช่วยหัวหน้าสาย)
   
นางสาวจิราภรณ์ บุญยัง นายพรชัย   สุภาตา
 
นางสาวรัชนก โสอิน นางเพ็ญศรี  เกษรพรม
   
นางโศรดา   ศรีเดช  นางสาวศิวพร  เชื้อกสิการ
คณะครูประจำสายชั้น
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
ว่าที่ ร.ต.หญิง อิศรา อาจบำรุง  (หัวหน้าสาย) นายเจษฎา เอี่ยมสงคราม  (รองหัวหน้าสาย)
   
นางสาวอุมาพร   โสรส นางสาวศิริรักษ์   สายเพ็ชร์
 
นางสาวสาธิยา จันทเภา  นางปวีณา  พานิช
   
นางสาวเกสรา    สิทธิโอด นายเจษฏา  เอี่ยมสงคราม
บุคลากรโรงเรียน
นายสมบัติ  บุญล้อม

ลูกจ้างชั่วคราว

นายมนฑน  สวนดอกไม้

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิเชียร  จันดาแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

คุณครูสายชั้นอนุบาล

ชื่อ-สกุล : นางสิรดา สร้อยศรี หัวหน้าสายชั้น อนุบาล วิท …

คุณครูสายชั้น ป.1

ชื่อ-สกุล:นายคำดี ขุนดารา หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษาปี …

คุณครูสายชั้น ป.2

ชื่อ-สกุล : นางวาริฉัตร พิลึก หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึก …

คุณครูสายชั้น ป.3

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรวรรณ พัฒนศิริ หัวหน้าสายชั้น : ประถ …

คุณครูสายชั้น ป.4

ชื่อ-สกุล : นางลัดดาวัลย์ คำพร หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึ …

คุณครูสายชั้น ป.5

ชื่อ-สกุล :นางชุติมา เกษสุภะ หัวหน้าสายชั้น : ประถมศึกษ …

คุณครูสายชั้น ป.6

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.หญิงอิศรา อาจบำรุง หัวหน้าสายชั้ …

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.