8.ระบบสารสนเทศโรงเรียน

1.ระะบบงานวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตร

2.ระบบบริหารงานทั่วไป

3.ระบบบริหารงานบุคคล

4.ระบบบริหารงานงบประมาณ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.