suchat kamphon

Author's posts

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ต …

Continue reading

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อส …

Continue reading

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดก …

Continue reading

สพป.นครสวรรค์ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลาดยาว

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรีวิ …

Continue reading

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ศึกษาดูงานห้องเรียน IEP ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโ …

Continue reading

สพฐ. มาติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จั …

Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading