Category: ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อส …

Continue reading

ศึกษาดูงานห้องเรียน IEP ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโ …

Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -5 ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์

ระดับอนุบาล ชั้นอนุบาล 2/1 ชั้นอนุบาล 2/2 ชั้นอนุบาล 2/ …

Continue reading

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนิ …

Continue reading

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2563 และรายชื่อนักเรียน ปี 2563

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอเรียนเชิญ …

Continue reading