Return to ข้อมูลพื้นฐาน

เอกลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียน

        จากการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดทิศทางงานเกี่ยวกับ อัตลักษณ์โรงเรียน  คือ  ” สื่อสาร 3 ภาษา “