โรงเรียนอนุบาลลาดยาวจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำพานไหว้ครู และกรวยดอกไม้ มาแสดงความกตัญญูกตเวทิตา บูชาครู ณ อาคารปฐมสิทธิพิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยแบ่งกิจกรรมการเข้าร่วมของนักเรียนออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วงที่ 2 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 และช่วงที่ 3 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความภาคภูมิอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.