โครงงานอาชีพ”เพิ่มมูลค่าขยะ”

โครงงาน                            เพิ่มมูลค่าขยะ

โครงงาน “เพิ่มมูลค่าขยะ” จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการนำขยะที่ไม่มีค่า มาสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มมูลค่าวัสดุและสิ่งของต่างๆ นี้ เพื่อให้สิ่งของมีความสวยงาม มีความประณีต มีความหลากหลาย มีมูลค่า มีราคา มีความทันสมัย ใช้เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันและของที่ระลึกได้

การนำขยะมาเพิ่มมูลค่า ได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม เหมาะสม มีคุณค่า มีราคา นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อหารายได้และนำไปสู่อาชีพ การปฏิบัติครั้งนี้พวกเราภูมิใจมากที่ได้มีส่วนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียน ที่บ้านและชุมชนและช่วยผู้ปกครองในการหารายได้ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของเรา จะนำไปปฏิบัติในครอบครัวเพื่อสนองนโยบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

1.เด็กหญิงน้ำทิพย์ หลวงถนนเจริญ

2.เด็กหญิงอภิชญา อานมี

3.เด็กหญิงพรพิมล สุระดม

ระดับชั้น                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา                          นางอภิรดี รุ่งแจ้ง

โรงเรียน                             อนุบาลลาดยาว

ปีการศึกษา                          2557

ครูติ๋มคุณครูอภิรดี   รุ่งแจ้ง

ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โหลด  บทคัดย่อโครงงานอาชีพ “เพิ่มมูลค่าขยะ”

 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.