คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ในระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นายอดุลย์ ภูปลี้ม ผอ.สพม.พล.อต. เป็นประธานกรรมการ , นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผอ.สพม.พจ. ,นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.พล.อต.,นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ,นายชาญณรงค์ อินอิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางนิตยา เอี่ยมแดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.พจ.,และนางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.พล.อต. เป็นกรรมการและเลขานุการ ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ การประเมินสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.