กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมี นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในการประเมินพร้อมด้วยคระกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โดยมีกำหนดการประเมินดังนี้

-วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมิน จำนวน 2 คน คือ 1)นางสาวนัฐนันท์ อยู่สุข 2) นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม

-วันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมิน จำนวน 3 คน คือ 1)นางสาววันวิสา พุ่มทรัพย์ 2)นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี 3)นางสาวชนิตา แก่งอินทร์

กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ โดยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีการแบ่งช่วงเวลาในการทำกิจกรรมดังกล่าว จัด ณ โดมลานกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรมการอบรมธรรมะเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมอบรมธรรมะเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยพระธรรมทูต สายที่ 3 ของหน่วยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

การเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้ม นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และคณะครู โดยมี เจ้าหน้าที่ อสม. มาช่วยคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ B สลับกันมาเรียน พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันโควิด 19

การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา และกำลังใจที่มอบให้นั้น

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ดังนี้ ประกาศผลการสอบ