กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ และคณะครูที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดกิจกรรม     ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว เป็นประธานในพิธี และน.ส.สุพิชสิริ ถิระวัฒนะพงศ์ รองผอ.สพป.นว.2 ให้เกียรติมาร่วมงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก   ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อและคณะเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ อาคารปฐมสิทธิ์พิทยาคาร

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข และนางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ และคณะครูที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับ นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  ในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ในการนี้ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขอขอบพระคุณ สำหรับข้อเสนอแนะ และกำลังใจที่ได้มอบให้นั้น

พิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย(ออนไลน์)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข ,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ คณะครูสายชั้นอนุบาล และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานโครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  รับชมผ่านทาง Facebook Live “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕


ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ อดีตรองศึกษาธิการภาค18 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานและวิทยากรในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และกราบขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรี วิชชากรณ์ วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ ศน.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุลให้เกียรติมาให้ความรู้ ความสำคัญและเกณฑ์การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ณ ห้องประชุมปฐมสิทธิ์พิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรม:โครงการพระธรรมทูต ปฏิบัติการ สายที่ ๓

วันนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ ,นางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ ,นายวิทวัส เจริญสุข ,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง  รองผู้อำนวย พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้นและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ร่วมกิจกรรมกับโครงการพระธรรมฑูต ปฏิบัติการ สายที่ ๓  คณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารปฐมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรม:วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม​ 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ร่วมสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนพร้อมปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีสุธรรมาราม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และ วัดอื่นๆ ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

กิจกรรม:สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูคุณค่าภาษาไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด

       วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย น.ส.ชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ น.ส.อำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข ,น.ส.ณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสดุดี     วันสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ/วันต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารปฐมสิทธิ์พิทยาคาร และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพิชสิริ ถิระวัฒนะพงศ์ รองผอ.สพป.นว.๒ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน “ตลาดนัดขนมไทยไร้เทียมทาน” พร้อมท่าน ศน.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศน.ประจำกลุ่มจตุรมิตรลาดยาว

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำพานไหว้ครู และกรวยดอกไม้ มาแสดงความกตัญญูกตเวทิตา บูชาครู ณ อาคารปฐมสิทธิพิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยแบ่งกิจกรรมการเข้าร่วมของนักเรียนออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วงที่ 2 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 และช่วงที่ 3 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความภาคภูมิอนุบาลลาดยาว

สพป.นครสวรรค์ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลาดยาว

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์  นางสาว สุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ และ นางเชอรี่ แก้วมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2  ร่วมการประชุมสัญจรโครงการ”ผู้บริหารพบเพื่อนครู” โรงเรียนในท้องที่อำเภอลาดยาว จำนวน 44 แห่ง เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสพฐ. Quick Policy 2565 สู่การปฏิบัติ ณ โดมโรงเรียนอนุบาลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์