กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ โดยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีการแบ่งช่วงเวลาในการทำกิจกรรมดังกล่าว จัด ณ โดมลานกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรมการอบรมธรรมะเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมอบรมธรรมะเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยพระธรรมทูต สายที่ 3 ของหน่วยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

การเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้ม นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และคณะครู โดยมี เจ้าหน้าที่ อสม. มาช่วยคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาวขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ B สลับกันมาเรียน พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันโควิด 19

การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา และกำลังใจที่มอบให้นั้น

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ดังนี้ ประกาศผลการสอบ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2563 และรายชื่อนักเรียน ปี 2563

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงหลักปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบวันและเวลาในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อนักเรียนแยกตามกลุ่ม A และ B สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังต่อไปนี้

อนุบาล 22/1A2/1B2/2A2/2B2/3A2/3B
อนุบาล 33/1A3/1B3/2A3/2B3/3A3/3B
ป.11/1A1/1B1/2A1/2B1/3A1/3B1/4A1/4B1/5A1/5B1/6A1/6B
ป.22/1A2/1B2/2A2/2B2/3A2/3B2/4A2/4B2/5A2/5B
ป.33/1A3/1B3/2A3/2B3/3A3/3B3/4A3/4B3/5A3/5B
ป.44/1A4/1B4/2A4/2B4/3A4/3B4/4A4/4B4/5A4/5B
ป.55/1A5/1B5/2A5/2B5/3A5/3B5/4A5/4B5/5A5/5B
ป.66/1A6/1B6/2A6/2B6/3A6/3B6/4A6/4B6/5A6/5B

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน เข้ากลุ่มไลน์ประจำห้องเรียน ตรวจสอบวัน และเวลาในการเข้าร่วมประชุมของห้องเรียน มาร่วมประชุมตามกำหนดเวลาเพื่อลดจำนวนคน และเตรียมเงินตามที่ได้แจ้งไว้ครับ

ชั้นอนุบาล 2อนุบาล 2/1

QR Code
อนุบาล 2/2

QR Code
อนุบาล 2/3

QR Code
ชั้นอนุบาล 3อนุบาล 3/1

QR Code
อนุบาล 3/2

QR Code
อนุบาล 3/3

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ป.1/1

QR Code
ป.1/2

QR Code
ป.1/3

QR Code
ป.1/4

QR Code
ป.1/5

QR Code
ป.1/6

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ป.2/1

QR Code
ป.2/2

QR Code
ป.2/3

QR Code
ป.2/4

QR Code
ป.2/5

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ป.3/1

QR Code
ป.3/2

QR Code
ป.3/3

QR Code
ป.3/4

QR Code
ป.3/5

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ป.4/1

QR Code
ป.4/2

QR Code
ป.4/3

QR Code
ป.4/4

QR Code
ป.4/5

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ป.5/1

QR Code
ป.5/2

QR Code
ป.5/3

QR Code
ป.5/4

QR Code
ป.5/5

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ป.6/1

QR Code
ป.6/2

QR Code
ป.6/3

QR Code
ป.6/4

QR Code
ป.6/5

QR Code

หมายเหตุ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนโดยการคลิกชั้น และคลิ๊กสแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนด้านล่างของแต่ละห้อง ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อปรากฏ สามารถติดต่อได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดวันและเวลาในการประชุมผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน ดังต่อไปนี้

*** ผู้ปกครองในแต่ละชั้นสามารถตรวจสอบวันและเวลา ที่โรงเรียนแจ้งไว้ ***

*** ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย เตรียมจำนวนเงินให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการประชุม ***

ขอแสดงความยินดีเด็กชายณัฎฐกรณ์ อาบัลย์ นักเรียนชั้นป.6/1 สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฎฐกรณ์ อาบัลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ได้สอบเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้องเรียนพิเศษ (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก) ได้อันดับที่ 57